Facebook Twitter
Contacteu amb nosaltres
Portada > Normes per a la presentació d'articles

Normes per a la presentació d'articles

Els originals han de ser enviats, per a la seva consideració, a la redacció de la revista Visat a l’adreça següent:

visat@pencatala.cat

Els textos han de tenir una extensió mínima de 3.100 caràcters i màxima de 6.300 caràcters sense espais. Només els articles per a l’apartat «Pescat amb palangre» poden excedir aquesta limitació i arribar fins als 25.000 caràcters. Cal tenir present que no és possible incloure-hi notes a peu de pàgina. El format dels articles establert demana que el primer paràgraf sigui pensat com un breu destacat que anunciï el contingut de l’article. És desitjable que els articles incloguin una bibliografia actualitzada i una llista d’enllaços relacionats amb el tema. Els enllaços s’han d’agrupar en un apartat, i és imprescindible indicar-ne l’adreça completa i afegir-hi una breu descripció de contingut del web.

Els articles ha d’estar estretament relacionats amb la literatura i la traducció literària. Els textos poden tractar de temes relacionats amb els autors catalans traduïts a altres llengües o dels autors de la literatura universal traduïts al català, i també s’hi poden presentar els traductors literaris destacats. També hi tenen cabuda els articles més teòrics o panoràmics. Són d’especial interès els textos que puguin presentar d’una manera sistemàtica les relacions de Catalunya amb altres cultures literàries. Visat també ofereix la possibilitat que els traductors literaris en actiu presentin la seva pròpia trajectòria i els projectes realitzats.

El dret de publicació dels articles se cedeix amb caràcter no exclusiu. L’article ha de ser inèdit i s’ha d’enviar firmat i datat.


CRITERIS ORTOTIPÒGRAFICS I LINGÜÍSTICS BÀSICS PER A REDACTAR ELS ARTICLES DE LA REVISTA VISAT DEL PEN CATALÀ

1. CRITERIS ORTOTIPOGRÀFICS

a) Ús de la cursiva:

Títols de llibres publicats. 

Noms de diaris, revistes i publicacions periòdiques. 

Títols de quadres i escultures. 

Títols d’obres de teatre, pel·lícules, discos. 

Obres musicals majors (òperes, oratoris), tinguin com a títol genèric o no el nom del disc. 

Mots o modismes estrangers no assimilats a la llengua (però, amb rodona i entre cometes angulars les citacions en altres llengües). 


b) Ús de les cometes: 

Títols d’exposicions, conferències, col·loquis, discursos, informes, articles (no publicats independentment). 

Capítols de novel·la, títols de contes, títols de poemes, títols de cançons, col·leccions de llibres. 

Les citacions textuals de fragments d’obres o les reproduccions de frases dites per autors o d’altres. 

NOTA: S’utilitzaran sempre les cometes angulars « »; si el fragment entre cometes n’inclou unes altres, les interiors seran les altes “ ”. 


c) Ús de les majúscules: 

A més dels noms propis, sobrenoms, renoms i pseudònims, s’escriuran amb majúscula inicial: 

Festivitats religioses i polítiques (Divendres Sant, la Constitució...). 


Fets singulars de la història (la Guerra Civil Espanyola, el Sis d’Octubre, la Renaixença...), però amb minúscula els períodes històrics (edat mitjana). 


d) Cal escriure amb lletres: 

Les quantitats que no superin els tres mots (cinc-cents llibres, dues-centes pàgines...). 

L’edat de les persones. 

Els noms de les dècades (la dècada dels seixanta, els anys noranta...). 


e) Altres:

Només farem servir el signe d’interrogació final.

Els segles els escriurem sempre amb xifres romanes i majúscules, no amb versaletes (segle XXI...). 


2. CRITERIS LINGÜÍSTICS

a) Farem anar el masculí, forma no marcada, com a genèric.

Els col·laboradors han de lliurar els articles abans no s’acabi el termini.

b) No farem servir el present històric.

*L’any 1939 Faulkner publica The Wild Palms → va publicar

c) Usarem deure per a expressar probabilitat.

*En aquests anys d’absència haurà canviat molt, el panorama literari → deu haver 

*En aquells anys d’absència canviaria molt, el panorama literari → devia canviar (vegeu el cas següent)

d) Evitarem el condicional si no introdueix cap hipòtesi.

*El 1987 es va presentar al Premi Ciutat de Barcelona, que guanyaria cinc anys després → va guanyar

e) La perífrasi de continuïtat la farem amb continuar + gerundi.

*Va deixar la novel·la al capítol segon i la va seguir escrivint al cap de tres mesos → continuar  

f) Només farem servir estar + gerundi si hi ha un matís de continuïtat o reiteració.

*No sabem quina mena d’obres s’estan venent més → es venen

g) Eliminarem els subjectes nuls.

Mark Twain va passar la infantesa a Missouri. Després d’un reguitzell de feines mal pagades i d’experiències no gaire reeixides en el món del periodisme, Twain va començar a escriure una novel·la → periodisme, va

h) Preferirem el verb a les nominalitzacions.

A l’hora del cobrament del deute, l’editorial va fer fallida → de cobrar el

i) Eliminarem els verbs buits.

Va procedir a efectuar el pagament del rebut → va pagar el

j) Eliminarem els possessius sobrers.

*L’autor va tenir els seus daltabaixos → tenir daltabaixos

k) Preferirem la veu activa.

*El premi ha estat guanyat per Y → Y ha guanyat el premi

l) No usarem on com a conjunció si l’antecedent no és un lloc físic.

*Visat és un espai web on podeu trobar informació sobre traducció → en què 

m) Només utilitzarem l’interrogant al final de la pregunta.

Quina és la clau de la de l’èxit de les editorials petites?

n) En certes expressions temporals, només farem servir el plural en la forma a les acaballes.

*A principis de segle → Al començament de / al principi de / a l’inici de

NOTA: Atesa la divulgació en l’àmbit internacional de la revista VISAT, en referir-nos a l’idioma castellà hem cregut convenient utilitzar sistemàticament el terme «espanyol». 


Criteris per a les citacions bibliogràfiques

Curiositat, 10 d’agost de 2007. Foto: Jordi Solé Marimon
Contacteu amb el PEN Català
Edifici de l'Ateneu Barcelonès
Carrer de la Canuda, 6, 5è pis - 08002 Barcelona
Telèfon: 933 183 298
pen@pencatala.cat
http://www.pencatala.cat

Secretaria
Horari: de dilluns a dijous de 16 a 19h i divendres de 10 a 14h.
Amb el suport de: