Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Bernat Metge > Estudios sobre Bernat Metge

Estudis sobre Bernat Metge

 • Ackermann , Gerhard (2004), Orfeo a la literatura catalana, dins R. Friedlein i S. Neumeister (eds.), ‘Vestigia fabularum'. La mitologia antiga a les literatures catalana i castellana entre l'edat mitjana i la moderna , Barcelona: Curial; Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana; 98), 49-61.
 • Badia, Lola, De Bernat Metge a Jan Roís de Corella, Barcelona, 1988.
 • Badia, Lola, Bernat Metge i els “auctores”: del material de construcció al producte elaborat, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 43, (1991-92), 25-40.
 • Badia , Lola, Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària de la trador medieval catalana i lectures d'Ausiàs March, València;Barcelona: IFV;Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993.
 • Badia , Lola, Fache tu scrive : variaciones profanas sobre un motivo sagrado, de Ramon Llull a Bernat Metge, a The Medieval Mind: Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond , ed. de Ian Macpherson i Ralph Penny, Londres: Tamesis, 1997, 3-20.
 • Bastardas , Joan, Fembra i dona en Lo Somni de Bernat Metge, Revista de l'Alguer. Anuari acadèmic de cultura catalana 4 (1993), 11-20.
 • Cabré , Lluís, Comentaris sobre Bernat Metge i la seva primera consolació: el Llibre de Fortuna e Prudència, a Lola Badia; Albert Soler (eds.), Intel·lectuals i escriptors a la baixa edat mitjana , Barcelona. Curial; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994, 95-108.
 • Cabré , Lluís, De nou sobre Metge, Laelius i el Somnium Scipionis a Lola Badia; Miriam Cabré; Sadurní Martí (eds.), Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s. xiii-xv ) , Barcelona: Curial; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002, 49-62.
 • Cantavella , Rosanna, La crítica de la ornamentación femenina en Metge: comentarios sobre un fragmento de Lo Somni, a Actas del III Congeso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Salamanca, 3-6 octubre 1989) , I, ed. M. Isabel Toro Pascua, Salamanca: Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca, 1994, 219-226.
 • Cantavella , Rosanna, El capellà, el vicenceller i el secretari, o De amore , Mascó i Metge, Llengua & Literatura 15 (2004), 31-66.
 • Cingolani , Stefano Maria, Lo somni de Bernat Metge: prolegòmens per a una nova edició, Llengua & Literatura 10 (1999), 245-278.
 • Cingolani , Stefano Maria, Bernat Metge i els poetes de Lo somni, Revue d'Études Catalanes 3 (2000), 121-150.
 • Cingolani , Stefano Maria, Traducció literària i traducció cultural, Tomàs Martínez Romero-Roxana Recio (eds.), Essays on medieval Translation in the Iberian Peninsula , Castelló de la Plana. Universitat Jaume I; Creighton University, 2001, 129-152.
 • Cingolani , Stefano Maria, El somni d'una cultura: Lo somni de Bernat Metge, Barcelona: Quaderns Crema, 2002.
 • Cingolani , Stefano Maria, Un geniale lettore di Petrarca: Bernat Metge, Studi Petrarcheschi 15, 2002, 187-219.
 • Colón , Germà, Un passatge obscur del Llibre de Fortuna e Prudència de Bernat Metge, a La llengua catalana en els seus textos , I, Barcelona; Curial, 1978, 18-76.
 • Fleming , John, The Major Source of Bernat Metge's Libre de Fortuna e Prudencia, Journal of Hispanic Philology 8 (1982), 5-13.
 • Friedlein , Roger, Mitologia antiga i forma dialògica en Lo somni de Bernat Metge (1398), a Roger Friedlein; Sebastian Neumeister (eds.), Vestigia fabularum. La mitologia antiga a les literatures catalana I castellana entre l'edat mitjana I la moderna , Barcelona: Curial; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004, 65-83.
 • Gómez , Francesc, L'ofici del poeta segons Orfeu: una clau hermenèutica per Lo somni de Metge?, a Lola Badia; Miriam Cabré; Sadurní Martí (eds.), Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s. xiii-xv ) , Barcelona: Curial;Publicacions de l'Abadia de Montserrat 2002, 63-85.
 • Hauf, Albert, Turmeda vis à vis Bernat Metge. El Sermó de Bernat Metge, possible paròdia del Llibre de bons amonestaments turmedià?, dins L'home que riu: entorn a la paròdia medieval , Manacor:Ajuntament de Manacor, 2000, 36-62.
 • Climent , Joan Mahiques, Lo somni de Bernat Metge i els relats d'apareguts, Llengua & Literatura 16 (2005), 7-31.
 • Mitjà , Marina, Procés contra els consellers, domèstics i curials de Joan I, entre ells Bernat Metge, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 27 (1957-1958), 375-417.
 • Nepaulsingh , C., Bernat Metge's Libre de Fortuna e Prudència and the Literary Tradition of the Goddess Fortuna, a J. Gulsoy i J. M. Solà-Solé (ed.), Catalan Studies. Volume in memory of J. de Boer , Barcelona: Publicacions de l ' Abadia de Montserrat, 1977, 203-212.
 • Puig i Oliver , Jaume de, Humanisme català?, Arxiu de Textos Catalans Antics 10, (1991), 292-297.
 • Renedo Puig , Xavier, L'heretge epicuri a Lo Somni de Bernat Metge, a Lola Badia; Albert Soler (ed.), Intel·lectuals i escriptors a la baixa edat mitjana , Barcelona 1994, 109-127.
 • Renedo Puig , Xavier, La fe en els pares i la fe en la immortalitat de l'ànima de sant Agustí a Bernat Metge, a Lola Badia; Miriam Cabré: Sadurní Martí (eds.), Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s. xiii-xv ) , Barcelona: Curial; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002, 87-97.
 • Rico , Francisco, Petrarca y el “Humanismo catalán”, Actes del Sisè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes , Barcelona, 1983, 257-291.
 • Riquer, Marti de, Història de la literatura catalana: part antiga, II, Barcelona:Ariel, 1964, 357-432.
 • Ruiz Simon , Josep M., Lo somni de Metge: el malson filosòfic d'un epicuri, a Lola Badia; Miriam Cabré; Sadurní Martí (eds.), Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s. xiii-xv ) , Barcelona: Curial; Publicacions de l'Abadia de Montserrat 2002, 25-47.
 • Tavani , Giuseppe, La Griselidis de Petrarca i la Griselidis de Bernat Metge, Els Marges 16 (1979), 99-104.
 • Torró , Jaume, Bernat Metge i Avinyó, a Lola Badia; Miriam Cabré; Sadurní Martí (eds.), Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s. xiii-xv ) , Barcelona: Curial; Publicacions de l'Abadia de Montserrat 2002, 99-111.
 • Vilanova , Antonio, La génesis de Lo somni de Bernat Metge, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona , 27 (1957-58), 123-156.
Bibliografia recopilada per Stefano Maria Cingolani
Comentarios sobre la obra
Lo somni (1396-1399)
por Stefano Maria Cingolani
Fragmentos
Lo somni
Català | English | Italiano
Reseñas
Obras conocidas de Bernat Metge
por Stefano Maria Cingolani
Bibliografía
Otros
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: