Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > - > Bernat Desclot > Secondary literature about Bernat Desclot

Estudis sobre Bernat Desclot

 • Amari, Michele. La Guerra del vespro Siciliano. Milano: 1886.
 • Asperti, Stefano. La qüestió de les prosificacions en les cròniques medievals catalanes, Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona, 1993, vol. I, 85-137.
 • Cingolani, Stefano Maria. Historiografia, propaganda i comunicació. Bernat Desclot i les dues redaccions de la seva Crónica. Barcelona: IEC, 2006.
 • Cingolani, Stefano Maria, La memòria dels reis. Les Quatre Grans Cròniques i la historiografia catalana des del segle X al XIV , Barcelona, 2007, 97-135.
 • Cingolani, Stefano Maria. Seguir les vestígies dels antecessors '. Llinatge, regalitat i historiografia a Catalunya de Ramon Berenguer IV a Pere II (1131-1285), Anuario de Estudios Medievales 36/1, (2006), 201-240.
 • Cingolani, Stefano Maria, Storiografia catalana al tempo di Pietro II e Alfonso II (1276-1291). Edizione e studio di testi inediti: 4. Bernat Desclot, Llibre del rei Pere, primera redacció, Studi Medievali , 3ª serie, 48, (2007), 575-618.
 • Cingolani, Stefano Maria, El Llibre dels fets del rei Jaume I i el Llibre del rei en Pere de Bernat Desclot, Tomàs Martínez (ed.), Jaume I: fets, actes i paraules , Castelló de la Plana: Universitat Jaume I; Fundació Germà Colon, 2008, 287-312.
 • Coll i Alentorn, Miquel, Historiografia (Obres I), Barcelona, 1991, 171-295.
 • Elliott, Allison G.,  L'historiador com a artista: manipulació de la història a la crònica de Desclot, Quaderns Crema 9, (1984), 27-52 [edició original anglesa a Viator 14, (1983), 195-209).
 • Espadaler, Anton M., El retrat del rei En Jaume a la crònica de Bernat Desclot, Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny , Barcelona 1997, vol. I, 63-69.
 • Ferrando, Antoni, Fortuna catalana d'una llegenda germànica: el tema de l'emperadriu d'Alemanya falsament acusada d'adulteri, Actes del desè Col·loqui internacional de Llengua i Literatura Catalanes , Barcelona, (1996), vol. II, 197-216.
 • Genís, Daniel, Historia de Cataluña compuesta por Bernardo Desclot : Notícia d'una traducció castellana de la Crònica de Bernat Desclot de 1616, Llengua i Literatura , 17, (2006), 227-256.
 • Hauf, Albert, Més sobre la intencionalitat dels textos historiogràfics catalans medievals, Medieval and Reinassance Studies in Honour of Robert Brian Tate , Oxford 1986, 47-61.
 • Rubiés, Joan Pau; Salrach, Josep Maria, Entorn de la mentalitat i la ideologia del bloc de poder feudal a través de la historiografia medieval fins a les quatre grans cròniques, La formació i expansió del feudalisme català , Homenatge a Santiago Sobrequès i Vidal Girona, 1985-96, 467-506. (Estudi General; 5-6)
 • Rubió i Balaguer, J., Historia i historiografia, Barcelona, 1987 (Obres VI), 124-254, 268-315, 333-356.
 • Runciman, Steven, Vísperas Sicilianas. Una historia del mundo mediterráneo a finales del siglo XIII, Madrid, 1979 [edició original anglesa 1958].
 • Soldevila, Ferran, Vida de Pere el Gran i d'Alfons el Liberal, Barcelona, 1963.
 • Soldevila, Ferran, Pere el Gran, Barcelona: IEC, 1995. [1a ed. 1950-1962].
Bibliografia recopilada per Stefano Maria Cingolani
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
With the support of: