Facebook Twitter
Cover > Translations of catalan literature > classics-medievals > Anònim Curial e Güelfa > Secondary literature about Anònim Curial e Güelfa

Estudis sobre el Curial e Güelfa

 • ALEMANY, Rafael. «Al voltant dels episodis africans del Tirant lo Blanc i del Curial e Güelfa ». A: Actes del Col·loqui Internacional Tirant lo Blanc. Estudis crítics sobre Tirant lo Blanc i el seu context . Barcelona: Centre Aixois de Recherches Hispaniques; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997, ps. 219-229 [Amb traducció al francès, ps. 231-238. Vesió electrònica ]
 • ARAMON I SERRA, Ramon. «L'humorisme en el Curial e Güelfa ». Estudis Universitaris Catalans , núm. XXII (1936), ( Homenatge a Antoni Rubió i Lluch, III ), ps. 703-723.
 • BADIA, Lola. «De la reverenda Letradura en el Curial e Güelfa ». Caplletra , núm. 2 (1985), ps. 5-18 [Reedició a: De Bernat Metge a Joan Roís de Corella. Estudis sobre la cultura de la tardor medieval catalana . Barcelona: Quaderns Crema, 1988. Versió electrònica ]
 • BADIA, Lola. «La segona visió mitològica de Curial. Notes per a una interpretació de l'anònim català del segle XV Curial e Güelfa ». A: Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit,VI / Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 14 . Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1987, ps. 265-292.
 • BASTARDAS, Joan. «El suïcidi literari de Càmar. Una nota sobre el primer humanisme català en la novel·la Curial e Güelfa ». A: Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit,VI / Estudis de Llengua i Literatura Catalanes , 14. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985, ps. 255-263.
 • BOHIGAS, Pere. « Curial e Güelfa ». A: Actes del Tercer Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Cambridge, 9-14 d'abril de 1973) . Oxford: The Dolphin Book, 1976, ps. 219-234. [Reedició a: Aportació a l'estudi de la literatura catalana . Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982].
 • BOHIGAS, Pere. «Notes sobre l'estructura de Curial e Güelfa ». Estudis Universitaris Catalans , núm. XXII (1936), ( Homenatge a Antoni Rubió i Lluch, III ), ps. 607-619.
 • BUTINYÀ, Júlia. «Alain Chartier i el Curial, o som davant un antagonisme ideològic?». A: Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 9-14 de setembre de 1991), I. Barcelona; Alacant; València; Castelló: Publicacions de l'Abadia de Montserrat; Universitat d'Alacant; Universitat de València; Universitat Jaume I, 1993, ps. 405-411.
 • BUTINYÀ, Júlia. «De les fonts del Curial e Güelfa i del posat blasmador del seu autor». Revista de Filologia Romànica , núm. IX (1992), ps. 181-189.
 • BUTINYÀ, Júlia. «La tècnica arquitectònica del Curial e Güelfa i el principat d'Orange». Revista de l'Alguer , núm. 4 (1993), ps. 217-227.
 • BUTINYÀ, Júlia. «Si Curial fos Alfons IV». Revista de Literatura Medieval , núm. IV (1992), ps. 55-77.
 • BUTINYÀ, Júlia. «Sobre l'autoria del Curial e Güelfa ». Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona , núm. XLV (1987-1988), ps. 63-119.
 • BUTINYÀ, Júlia. «Tres comentaris sobre la novel·la Curial e Güelfa ». Revista de Filologia Romànica , núm. VIII (1991), ps. 251-265.
 • COLON, Germà. «Era valencià l'autor del Curial?». A: Problemes de la llengua a València i als seus voltants . València: Serveis de Publicacions de la Universitat de València, 1987, ps. 43-52.
 • COMAS, Antoni. «Escolis a Curial e Güelfa ». A: Assaigs sobre literatura catalana. Barcelona: Tàber, 1968, ps. 45-107.
 • CORTÉS, Matilde. « Curial e Güelfa i la tradició trobadoresca». A: Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval . Santander: Gobierno de Cantabria, vol. I, 2000, ps. 548-559.
 • CORTÉS, Matilde. «La coherència inconogràfica de la segona visió mitològica de Curial». Revista de Lenguas y Literaturas catalana, gallega y vasca , núm. V, 1996-1997, ps. 41-57.
 • CORTÈS, Matilde. «La infantesa de Curial i una font literària». A: Actes del novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 9-14 de setembre de 1991). Barcelona; Alacant; València; Castelló: Publicacions de l'Abadia de Montserrat; Universitat d'Alacant; Universitat de València; Universitat Jaume I, ps. 413-424.
 • ESPADALER, Anton Maria. Una reina per a Curial . Barcelona: Quaderns Crema, 1984.
 • FERRANDO, Antoni: «Sobre el marc històric de Curial e Güelfa i la possible intencionalitat de la novel∙la.» A: Actes del Col∙loqui Internacional Tirant lo Blanch «l'albor de la novel∙la moderna» (Ais de Provença, 21-22 d'octubre de 1994) . Barcelona: Centre Aixois de Recherches Hispaniques; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 323-369. [Traducció al francès, ps. 371-407].
 • FERRER, Vicent. «Captius i enamorats. Originalitat, convenció i interpretació de l'episodi africà del Curial e Güelfa ». A: Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura, VI . Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995, ps. 47-78.
 • FUSTER, María Ángeles. « Curial e Güelfa multilingüe. Les traduccions del Curial e Güelfa al castellà i a l'anglés. Concordances i traduccions». A: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Premios de Ayuda a la Investigación 2004 (Edición 2006). Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil Albert; Diputación de Alicante, 2007, ps. 38-88.
 • FUSTER, María Ángeles. «Recepció multilingüe de la literatura medieval catalana. Traduccions i edició interlineal poliglota del Curial e Güelfa ». A: La recepció de la literatura catalana medieval a Europa (2 Col·loqui Europeu d'Estudis catalans), Volum 1 . Montpelier: Centre d'Études et de Recherches Catalanes; Université Montpellier III; Association Française des Catalanistes; Éditions de la Tour Gile, 2007, ps. 225-239.
 • FUSTER, María Ángels. « Traducció, difusió i recepció políglota dels clàssics de la literatura catalana. Les traduccions del Curial e Güelfa (edició interlineal multilingüe) ». Mitteilungen des Deustchen Katalanistenverbandes , núm. 47 (2006). [Reedició a: Fronteres entre l'universal i el particular en la literatura catalana. Tubinga: Shaker Verlag; Biblioteca Catalànica-Germànica; Beihefte zur Zeitschrift für Katalanistik , 2007, ps. 13-23].
 • GIMENO BLAY, Francisco M. «Notes d'un paleògraf a propòsit del matritensis 9750 de la Biblioteca Nacional Curial e Güelfa ». Caplletra, núm. 15 (1993[1994]), ps. 75-88.
 • GOMEZ, Xavier. « Curial e Güelfa , petges mitològiques». Caplletra, núm 3 (1988), ps. 41-63. [ Versió electrònica ].
 • GÓMEZ, Xavier. « Les metamorfosis (d'Ovidi?) en Curial e Güelfa ». A: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes (Miscel·lània Jordi Carbonell, 5). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, ps. 71-83.
 • GONZÀLVEZ, Hèctor. «El debat medieval de les armes i les lletres: l'aportació catalana del Curial e Güelfa ». A: Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, vol. I. Santander: Gobierno de Cantabria, 2000, ps. 858-869.
 • GONZÀLVEZ, Hèctor. «Els models cavallerescos en el Curial e Güelfa ». A: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XLII (Miscel·lània Giuseppe Tavani, 1). Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes; Anglo-Catalan Society; Associazione Italiana di Studi Catalani; Deutsch-Katalanische Gesellschaft; North American Catalan Society; Fundació Congrés de Cultura Catalana; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001, ps. 37-60.
 • GONZÀLVEZ, Hèctor. «La traducció com a salconduit ficcional: les innovacions del Tirant lo Blanc i del Curial e Güelfa ». A: Momenti di Cultura Catalana in un Millennio. Atti del VII Convegno dell'AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000). Nàpols, Liguori Editore, 2003, ps. 187-200.
 • HAUF, Albert. «Laquesis: la personificació de la seducció en el Curial e Güelfa ». A: Letteratura cavalleresca tra Italia e Spagna (da «Orlando» al «Quijote»). Literatura caballeresca entre España e Italia (del «Orlando» al «Quijote»). Salamanca: SEMYR. Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas; CERES de la Universidat de Kiel, 2004, ps. 261-284.
 • MANZANARO, Josep Miquel. Fortuna en Tirant lo Blanch i en Curial e Güelfa . Alacant: Publicacions de la Universitat d'Alacant, 1998.
 • MERRILL, Charles J. «Isolda, Güelfa, Susanna i els antics». A: Actes del Quart Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Washington, D. C., 1984). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985, ps. 131-142.
 • MERRILL, Charles J. «La Güelfa i els seus models italians». A: Actes del Tercer Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Toronto, 1982) Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982, ps. 159-168.
 • PERARNAU, Josep. «El manuscrit medieval del Curial e Güelfa ». Arxiu de Textos Catalans Antics , núm. 11 (1992), ps. 363-377.
 • PIERA, Montserrat. «Aquells qui ho voldran saber, llige maestre Guido de Columpnis. Una lectura de Curial e Güelfa ». Catalan Review , núm. IX (1995), ps. 113-124.
 • PIERA, Montserrat. «L'elaboració de conceptes humanistes a Curial e Güelfa ». A: Actes del Setè Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Berkeley, 1993). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996, ps. 211-220.
 • PIERAS, F. «Amor bilingüe: estudi comparatiu del lèxic sentimental a Curial e Güelfa i algunes obres literàries castellanes del segle XV». A: Actes de l'Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Palma de Mallorca, 8-12 de setembre de 1998), vol. I. Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes; Universitat de les Illes Balears; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, ps. 479-493.
 • RIQUER, Martí de. Història de la literatura catalana. Vol. II . Barcelona: Ariel, 1964, ps. 602-631.
 • SABATÉ, Glòria. « Curial e Güelfa i Tirant lo Blanch davant la cavalleria de la tardor medieval». A: Actes del VIIè. Congrès de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 setembre 1997). Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, vol. III., 1999, ps. 335-343. [ Versió electrònica ]
 • SABATÉ, Glòria. «La concepció de l'heroi al Curial e Güelfa ». Zeitschrift für Katalanistik , núm. 13 (2000), ps. 7-20.
 • SABATÉ, Glòria. «Una cort per a Curial». A: Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, vol. 3, 2005, ps. 1433-1445.
 • TORRÓ, Jaume. «Sobre Curial, Virgili i Petrarca». A: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes (Miscel·lània Joan Fuster, III). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, ps. 149-169.
 • PAR, Anfòs. Curial e Güelfa: notes lingüístiques i d'estil . Barcelona: Biblioteca Balmes, 1928.

En espanyol

 • BELTRAN, Rafael. «Sobre el simbolismo profético de visiones y representaciones en libros de caballerías: de Curial e Güelfa y Tirant lo Blanc ». Edad de Oro , núm. 21 (2002), ps. 481-498.[ Versió electrònica ]
 • BUTINYÀ, Júlia. «Algunas consideraciones sobre poética medieval en el humanismo catalán: Bernat Metge y el Curial e Güelfa ». Revista de Poética Medieval , núm. 12 (2004), ps. 11-52.
 • BUTINYÀ, Júlia. «Boccaccio y Dante en el Curial e Güelfa ». Epos. Revista de Filología , núm. VII, (1991), ps. 259-273.
 • BUTINYÀ , Júlia . «Convivencia de lenguas en Curial e Güelfa y Tirant lo Blanch ». Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona , núm. XLIII (1991-1992), ps. 333-346. [Versió electrònica, http:www.lluisvives.com/FichaObra.html?Ref=10972&portal=1 ]. .
 • BUTINYÀ, Júlia. « Curial e Güelfa , novela humanista del siglo XV». A: Actas del Congreso Internacional sobre Humanismo y Renacimiento, II . León: Universidad de León. Secretariado de Publicaciones, 1998, ps. 223-233.
 • BUTINYÀ, Júlia. «El Decamerón tras el Curial e Güelfa ». Estudios Humanísticos: Filología , núm. 19 (1997), ps. 11-31.
 • BUTINYÀ , Júlia. La primera novela caballeresca: el Curial e Güelfa . 2004 [Versió electrònica, http:www.liceus.com/cgibin/aco/lit/04/0100.asp ].
 • BUTINYÀ , Júlia. Tras los orígenes del humanismo: el «Curial e Güelfa» . Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 1999.
 • ESPADALER, Anton Maria. «La novela catalana del siglo XV». A: Lecciones de Literatura Universal. Siglos XII a XX . Madrid: Institut d'Humanitats de Barcelona; Ajuntament de Girona; Cátedra, 1995, ps. 59-74.
 • FUSTER, María Ángeles. «La traducción de clásicos medievales: la novela caballeresca Curial e Güelfa ». A: La Traducción literaria en la época contemporánea. Actas de la Conferencia Internacional. Traducción e Intercambio Cultural en la Época de la Globalización, mayo de 2006, Universidad de Barcelona . Frankurt: Peter Lang, 2008, ps. 153 - 166.
 • HERNÁNDEZ GARCÍA, Carmen; RUIZ DE ELVIRA SERRA, Isabel. «Estudio sobre la encuadernación del ms. 9750 de la Biblioteca Nacional de Madrid: Curial e Güelfa ». Arxiu de Textos Catalans Antics , núm II (1992), ps. 373-377.
 • HERNÁNDEZ SERNA, Joaquím. « Curial e Güelfa : la materia erudita y clasicizante». Las musas. Amica Verba , núm. 1 (2005), ps. 395-420
 • HERNÁNDEZ SERNA, Joaquím. «Releyendo a Curial e Güelfa ». Estudios Románicos , núm. 12 (2000), ps. 109-156.
 • LANGBEHN-ROLHAND, R. « Curial e Güelfa : los hechos caballerescos y la unidad constructiva de la novela». A: Homenaje al Instituto de Filología y Literaturas hispánicas dr. Amado Alonso en su cincuentenario (1923-1973). Buenos Aires, 1975, ps. 146-170.
 • MINCHIOTTI, Jorge. «A propósito del hervor clásico en el libro III de Curial e Güelfa : atisbo de una metaliteratura ».A: Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (León, 20-24 de septiembre de 2005). Lleó: Universidad de León. Secretariado de Publicaciones, 2007, vol. 2, ps. 881-890.
 • MORRERES, Josep María. « Curial e Güelfa , un modelo de formación caballeresca: la ascensión social en la Edad Media». Historia 16 , núm. 159 (1989), ps. 25-36.
 • ORTÍZ-HERNÁN, Elami. «La jerarquización social de la dama en Curial y Güelfa ». Medievalia , núm. 32-33 (2001), ps. 43-49.
 • PIERA, Montserrat. «Lectores y lectoras de Boccaccio en Curial e Güelfa ». Humanista: Journal of Iberian Studies , núm. 1 (2001), ps. 85-97.
 • PIERA, Montserrat. « Lletres de batalla de mujeres en Tirant lo Blanch y Curial e Güelfa : la verbalización del discurso femenino dentro del código caballeresco». La Corónica , núm. 27/1 (1998), ps. 35-52.
 • PIERA, Montserrat. Curial e Güelfa y las novelas de caballerías españolas . Madrid: Pliegos, 1998.
 • RICO, Francisco. «Para el Curial». A: Primera cuarentena y tratado general de literatura. Barcelona: Sirmio, 1982, ps. 89-90.
 • VAZQUEZ, Pablo. «Interpretación para una nueva lectura del Curial e Güelfa ». Revista de Filologia Románica , núm. VIII (1991), ps. 243-249.


En anglès: • BOEHNE, P. J. «The coronation of Curial». A: Actes del segon Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica . Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982, ps. 179-188.

 • BOEHNE, P. J. «The presence of Petrarch in Curial e Güelfa ». Catalan Review, núm. 1 (1991), ps. 35- 56.

 • DIFRANCIS, J. «A study of Curial e Güelfa ». A: Actes del segon Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Yale, 17 d'abril de 1979. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982, ps.163-178.

 • KEIGHTLEY, R. G. «Moral(izing) a spects of l ove in Curial e Güelfa ». Antípodas , núm. V (1993), ps. 105-127.

 • MERRILL, Charles J. «They c ame to Carthage b urning: Curial, Güelfa, Aeneas and St. Agustine of Hippo». A: Actes del Vuitè Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Bloomington, 1995). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996, ps. 189-198.

 • MERRILL, Charles J. « Curial e Güelfa and Dante's Comedia ». Mediaevalia. Mediaeval and Early-Renaissance Literature in Catalan , núm. 22 (2000), ps. 133-143.

 • PIERA, M.; ROGERS, D. M. «The Widow as Heroine: the Fifteenth-Century Catalan Chivalresque Novel Curial e Güelfa ». A: Upon my husband's death. Widows in the literature and histories of medieval Europe. Michigan: The University of Michigan Press, 1992, ps. 321-342.

 • ROGERS, D. M. «The m arks of the Hidden Flame: t hree f aces of Dido in Curial e Güelfa ». Neophilologus , núm. 80/1, (1996), ps. 53-60.

 • WALEY, Pamela (1976b): «In s earch of an author for Curial e Güelfa: the French Clues». Bulletin of Hispanic Studies , núm. LIII, 1976, ps. 117-126.

 • WALEY, Pamela. «Historical names and titles in Curial e Güelfa ». A: Medieval Hispanic Studies Presented to Rita Hamilton. Londres: Tamesis, 1974, ps. 245-256.

En italià:

 • CINGOLANI, Stefano Maria. «Finzione della realtà e realtà della finzione. Considerazioni sui modelli culturali del Curial e Güelfa ». A: Intel·lectuals i Escriptors a la Baixa Edat Mitjana . Barcelona: Curial Edicions Catalanes; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994, ps. 124-159.
 • MUSSO, O. (1991), «Il romanzo cavalleresco Curial e Güelfa e il Monferrato: note storiche». A: Miscellanea humanistico-catalana . Barcelona: Consiglio Nazionale delle Ricerche, vol. II, 1991, ps. 39-52.
 • SALUDES AMAT, Anna. Maria. «I sogni del Curial e Güelfa ». A: Sogno e scrittura nelle culture iberiche. Associazione Ispanisti Italiani. Atti del XVII Convegno (Milano, 24-25-26 ottobre 1996), vol. I. Roma: Bulzoni Editore, 1998, ps. 273-287.
 • SALUDES AMAT, Anna. Maria. «Ricerca paradigmatica o trionfo della letterarietà nelle strategie narrative del Curial e Güelfa ». A: Echi di memoria. Scritti di varia filologia, critica e linguistica in ricordo di Giorgio Chiarini. Florència: Alinea, 1998b, ps. 197-211.
 • SANSONE, Giuseppe E. «L'autunno medievale del Curial». A: Scritti catalani di filologia e letteratura. Bari: Adriatica Editrice, 1994.
 • SANSONE, Giuseppe E. «Medievalismo del Curial e Güelfa ». A Studi di Filologia Catalana , Bari: Adriatica Editrice, 1963, ps. 205-242.
 • SANVISENTI, Bernardo. «Su le Fonti e la Patria de Curial e Guelfa ». A: Studi Medievali . Torino: Ermanno Loescher, vol. 1, 1904, ps. 77-91.
 • STOCCHI, M. « Curial e Güelfa e il Decamerone ». Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona , núm. XLV (1995-1996), ps. 295-316.
Bibliografia recopilada per Xavier Bonillo
Extracts
Curial e Güelfa
Català | Español | Français | Neerlandès
Curial e Güelfa
Català | Español | Français | Neerlandès
Bibliography
Secondary literature
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Translations of catalan literature
Here you can find more websites about catalan literature:
Mediaeval classics
With the support of: