Facebook Twitter

Llibres de Jaume Roig

Prosa
Spill o Libre de les Dones per Mestre Jacme Roig, edición crítica con las variantes de todas las publicadas y las del Ms. de la Vaticana. Barcelona – Madrid, L'Avenç, 1905.
Spill o Libre de consells de Jaume Roig, poema satíric del segle XV. Barcelona, Biblioteca Catalana, 1929-50, 2 vols. [Edició crítica acompanyada d'una notícia, notes i un repertori per Ramon Miquel i Planas]
Jaume Roig, Espill. Barcelona, Quaderns Crema, 2006. [Jaume Roig, Espill . Edició, traducció i comentaris d'Antònia Carré]
Comentaris sobre obres
L’Espill (~ 1460)
per Antònia Carré
Fragments
L'endimoniada de Requena
Català modern | English | Español | Français
Sobre com són de malvades les dones
Català modern | Español | Français
Bibliografia
Altres
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Clàssics medievals
Amb el suport de: