Facebook Twitter

Estudis sobre Jaume I

Biografies

 • Tourtoulon , Charles de. Don Jaime I el Conquistador : rey de Aragón, conde de Barcelona, señor de Montpeller : Según las crónicas y documentos modernos. València: París-València, 2002, 2 v. [Edició facsímil de la traducció del 1874; edició original en francès, Montpeller, 1864-1870]
 • Soldevila , Ferran. Vida de Jaume el Conqueridor . Barcelona: Vicens Vives, 1958.
 • Soldevila , Ferran. Vida de Jaume el Conqueridor . Nova ed., rev. Barcelona: Base, 2008. [La primera edició fou publicada per Vicens Vives l'any 1958]
 • Villacañas , José Luis. Jaime I el Conquistador . Madrid: Espasa, 2003. [3a ed. 2008.]
 • Cingolani , Stefano Maria. Jaume I : Història i mite d'un rei . Barcelona: Edicions 62, 2007. [Traducció a l'espanyol: Historia y mito del rey Jaime I de Aragón . Barcelona: EDHASA, 2008]
 • Furió , Antoni. El rei conqueridor. Jaume I: entre la història i la llegenda . Alzira: Bromera, 2007.
 • Belenguer , Ernest. Jaume I i el seu regnat . Lleida: Pagès, 2008.

Sobre la personalitat i el caràcter del rei

 • Burns , Robert I. Jaume I i el valencians . València: Tres i Quatre, 1981, p. 3-49. [Edició original en anglès, 1976 i 1980. Vegeu «The Spiritual Life of James I the Conqueror, king of Aragon-Catalonia, 1208-1276: portrait and self-portrait», a Jaume I y su época. X Congreso de Historia de la Corona de Aragón , Saragossa, 1980, vol. I, p. 323-357]
 • Burns , Robert I. «Castillo de Razón, Castillo de Fuerza: los mundos de Alfonso el Sabio y Jaime el Conquistador». A: Burns , Robert I. [ed.]. Los mundos de Alfonso el Sabio y Jaime el Conquistador. Razón y fuerza en la edad media . València: Institució Alfons el Magnànim: Institució Valenciana d'Estudis i Investigació , 1990, p. 27-47. [Edició original anglesa, 1985, < http:libro.uca.edu/alfonso10/emperor.htm > (consulta: 12 juliol 2009)]
 • Cingolani , Stefano Maria. «‘Seguir les vestígies dels antecessors' . Llinatge, regalitat i historiografia a Catalunya de Ramon Berenguer IV a Pere II (1131-1285)». Anuario de Estudios Medievales , vol. 36, núm. 1 (2006), p. 201-240.
 • Cingolani , Stefano Maria. «Memòria, llinatge i poder. Jaume I i la consciència històrica». Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics . [En premsa]
 • Coll i Alentorn , Miquel. «Geni i figura de Jaume I». A: Jaume I el Conqueridor 1276-1976 . Barcelona: Fundació Carulla, 1976, p. 1-12.

Estudis sobre el Llibre dels fets

 • Asperti, Stefano. «La tradizione manoscritta del Libre dels feyts ». Romanica Vulgaria : Quaderni , núm. 7 (1984), p. 107-167.
 • A sperti , Stefano. «El rei i la història. Propostes per a una nova lectura del Libre dels feyts de Jaume I». Randa : Història i Cultura a Mallorca , núm. 18 (1985), p. 5-24.
 • Armistead , Samuel G. «Una anècdota del rei Jaume I i el seu paral·lel àrab». Sharq Al-Andalus , núm. 9 (1992), p. 223-228. També disponible en línia a: < http:www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=22376 > [Consulta: 14 juliol 2009].
 • Cingolani , Stefano Maria. «Memòria i estratègies comunicatives al Llibre del rei Jaume I». Revista de Catalunya , nova etapa, núm. 154 (setembre 2000), p. 111-141.
 • Cingolani , Stefano Maria. Historiografia, propaganda, comunicació : Bernat Desclot i les dues redaccions de la seva Crònica. Barcelona, 2006, especialment p. 176-221.
 • Cingolani , Stefano Maria La Memòria dels reis : Les Quatre Grans Cròniques i la historiografia catalana, des del segle X fins al XIV . Barcelona, 2007, p. 31-74.
 • Cingolani , Stefano Maria. «El Llibre dels fets del rei Jaume I i el Llibre del rei en Pere de Bernat Desclot». A: Colón, Germà ; Martínez, Tomàs [ed.]. Jaume I: fets, actes i paraules . Castelló de la Plana: Universitat Jaume I: Fundació Germà Colón, 2008, p. 287-312.
 • Homet, Raquel. « Caracteres de los políticos en el Llibre dels fets de Jaime el Conquistado r » . Res Gesta , núm. 32 (gener-desembre 1993), p. 171-194.
 • P ujol , Josep Maria. «The Llibre del rei En Jaume : A Matter of Style». A: Deyemond, Alan [ed.]. Historical Literature in Medieval Iberia . Londres: Queen Mary and Westfield College, 1996.
 • Pujol , Josep Maria. «El mite de l'heroi a la casa de Barcelona: Guifred I el Pelós i Jaume I». A: Mites i llegendes . Valls: Cossentaina, 2002, p. 112-133.
 • Pujol , Josep Maria. «Jaume I, rex facetus : notes de filologia humorística». Estudis Romànics , vol. 25 (2003), p. 215-235.
 • Pujol , Josep Maria «¿Cultura eclesiàstica o competència retòrica? El llatí, la Bíblia i el rei En Jaume». Estudis Romànics , vol. 26 (2004), p. 147-171.
 • Pujol , Josep Maria. «El programa narratiu del Llibre del rei En Jaume ». A: Colón, Germà ; Martínez, Tomàs [ed.]. Jaume I: fets, actes i paraules . Castelló de la Plana: Universitat Jaume I: Fundació Germà Colon, 2008, p. 257-286.
 • Renedo , Xavier. «Elements messiànics en el Llibre dels feits del rei Jaume I». A: Literatura profètica a la Corona d'Aragó i a la Mediterrània occidental (segles XIII-XVIII) (V Col·loqui Internacional «Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga»; Girona, 18-20 octubre 2004). [En premsa]
 • Riquer , Martí de. «L'escriptor Jaume I». A: Jaume I el Conqueridor : 1276-1976 . Barcelona: Fundació Carulla-Font, 1976, p. 78-83.
 • Rubiés, Joan Pau ; Salrach , Josep Maria. «Entorn de la mentalitat i la ideologia del bloc de poder feudal a través de la historiografia medieval fins a les quatre grans cròniques». A: Portella , Jaume [ed.]. La formació i expansió del feudalisme català : Actes del col·loqui organitzat pel Col·legi Universitari de Girona, 8-11 de gener de 1985 . [Girona]: Col·legi Universitari de Girona; [Barcelona]: Universitat Autònoma de Barcelona, 1985-1986, p. 467-506.
 • Smith , Damian J. «James I and God: legitimacy, protection and consolation in the Llibre dels fets ». Imago Temporis. Medium Aevum , núm. 1 (2007), p. 105-119.
Commentaire sur des œuvres
Llibre dels fets
par Stefano Maria Cingolani
Fragments
Llibre dels fets del rei En Jaume
Català modern (Bruguera) | Català modern (Pujol) | English | Italiano | Japonès | Português
Bibliographie
Autres
Recherche d’auteurs
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traductions de la littérature catalane
Ici, vous trouvez d’autres pages web sur la littérature catalane:
Clàssics medievals
Avec le soutien de: