Facebook Twitter

Selecció d'estudis en català

  • BADIA, Lola, “El saber i les lletres fins a 1500”, en Història de la cultura catalana. L'esplendor medieval (segles XI–XV) , Barcelona, Edicions 62, 1999, vol. 1, 71–124.
  • CANTAVELLA, Rosanna, Els cards i el llir: una lectura del "Espill" de Jaume Roig , Barcelona, Quaderns Crema,1992.
  • CARRÉ, Antònia, "L' Espill de Jaume Roig: bibliografia comentada", en Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval , fascículo 15, (2001), 383–414.
  • FUSTER, Joan, "Jaume Roig i sor Isabel de Villena", Obres completes , Barcelona, Ed. 62, 1968, vol. 1, 175–210.
  • HAUF, Albert, "De l' Speculum Humanae Salvatoriis a l' Spill de Jaume Roig: itinerari especular i figural", Estudis Romànics , XXIII (2001), 173–219.
  • PEIRATS NAVARRO, Anna Isabel, Una aproximació a l'Espill de Jaume Roig , València, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i Edicions Bromera, 2004.
  • RUBIO VELA, Agustín, "Autobiografia i ficció en l' Espill de Jaume Roig. A propòsit de l'episodi en l'hospital", L'Espill , 17–18, 1983, 127–149.
  • YSERN I LAGARDA, Josep-Antoni, "Retòrica, sermonària, exempla i construcció textual de l' Espill de Jaume Roig", Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca , 5, 1996–1997 (1998), 151–180.
Comentaris sobre obres
L’Espill (~ 1460)
per Antònia Carré
Fragments
L'endimoniada de Requena
Català modern | English | Español | Français
Sobre com són de malvades les dones
Català modern | Español | Français
Bibliografia
Altres
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Clàssics medievals
Amb el suport de: