Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > - > Ramon Llull > Estudis sobre Ramon Llull

Estudis sobre Ramon Llull

 • Badia, Lola. Teoria i pràctica de la literatura en Ramon Llull . Barcelona: Quaderns Crema, 1992.
 • Badia, Lola. La narrativa segons Llull: relats instructius de difusió universal . Palma de Mallorca: Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, 1990.
 • Badia, Lola ; Bonner , Anthony. Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària . Barcelona: Empúries, 1988.
 • Batllori , Miquel; Hillgarth , Jocelyn N. Vida de Ramon Llull. Les fonts escrites i la iconografia coetània . Barcelona: Associació de Bibliòfils, 1982.
 • Batllori, Miquel. Ramon Llull i el lul·lisme . València: Tres i Quatre, 1993.
 • Bonner, Anthony; Ripoll, Maria Isabel. Diccionari de definicions lul·lianes / Dictionary of Lullian Definitions . Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears; Barcelona: Universitat de Barcelona, 2002.
 • Colom, Miquel. Glossari general lul·lià . Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1982-1985. 5 v.
 • Galmés, Salvador. Escrits sobre Ramon Llull . Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat , 1990.
 • Hillgarth , Jocelyn N. Ramon Llull i el naixement del lul·lisme . Traducció d'Anna Alberni i de Joan Santanach. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.
 • Hillgarth, Jocelyn N. Diplomatari lul·lià: documents relatius a Ramon Llull i a la seva família . Barcelona: Universitat de Barcelona, 2001.
 • Perarnau, Josep. «La traducció castellana medieval del Llibre de meravelles de Ramon Llull». Arxiu de Textos Catalans Antics , núm. 4 (1985), ps. 7-60.
 • Pring-Mill , Robert D. F. El microcosmos lul·lià . Palma de Mallorca: Moll, 1961. [Reedició el 2006].
 • Pring-Mill , Robert D. F. Estudis sobre Ramon Llull . Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991.
 • Riquer, Martí de. Història de la literatura catalana. Part antiga. Volum I . Barcelona: Ariel, 1964, ps. 197-352.
 • Rubió i Balaguer, Jordi. Ramon Llull i el lul·lisme. Obres de Jordi Rubió i Balaguer, II . Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985.
 • Rubio, Josep E. Les bases del pensament de Ramon Llull. Els orígens de l'Art lul·liana . Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997.
 • Yates , Frances. Assaigs sobre Ramon Llull . Barcelona: Empúries, 1985.

En castellà:

 • Badia , Lola; Bonner , Anthony. Vida, pensamiento y obra literaria . Barcelona: Quaderns Crema, 1993.
 • Batllori , Miquel. Introducción a Ramón Llull . Madrid: Dirección General de Relaciones Culturales, 1960. [Conté edicions de Vida coetánea i Libro de Evast y Blanquerna (parcial)].
 • Galmés de Fuentes , Álvaro. Ramón Llull y la tradición árabe . Barcelona: Quaderns Crema, 1999.
 • González-Casanovas , Roberto J. La novela ejemplar de Ramón Llull: interpretaciones literarias de la misión . Madrid: Ediciones Júcar, 1998.
 • Moreno Rodríguez , Felipe. La lucha de Ramon Llull contra el averroísmo entre los años 1309-1311 . Madrid: Universidad Complutense, 1982.
 • Santamaría , Álvaro. Ramon Llull y la Corona de Mallorca. Sobre la estructura y elaboración de la «Vita Raimundi Lulli» . Palma de Mallorca: Sociedad Arqueológica Luliana, 1989.
 • Vega , Amador. Ramon Llull y el secreto de la vida . Madrid: Ediciones Siruela, 2002. [Conté traduccions parcials de les obres següents: Libro de contemplación, Libro del gentil y de los tres sabios, Libro de Evast y Blanquerna, Libro de amigo y amado, Libro de maravillas, Árbol de ciencia, El desconsuelo, Canto de Ramón, Arte breve i Vida coetánea ].
 • Yates , Frances. Ensayos reunidos. I. Lulio y Bruno; II. Renacimiento y Reforma; la contribución italiana . Traducció de Tomás Segovia. Ciutat de Mèxic: Fondo de Cultura Popular, 1990. 2 v.

En anglès:

 • Bonner , Anthony. The Art and Logic of Ramon Llull . Leiden: Brill, 2007.
 • González-Casanovas , Roberto J. The Apostolic Hero and Community in Ramon Llull's «Blanquerna». A Literary Study of a Medieval Utopia . Nova York: Peter Lang, 1995.
 • Hames, Harvey, J. The Art of Conversion . Leiden: Brill, 2000.
 • Hillgarth, Jocelyn N. Ramon Llull and Lullism in Fourteenth-Century France . Oxford: Oxford University Press, 1971.
 • Johnston, Mark D. The Evangelical Rhetoric of Ramon Llull. Lay Learning and Piety in the Christian West around 1300 . Oxford: Oxford University Press, 1996.
 • Johnston , Mark D. The Spiritual Logic of Ramon Llull. Oxford: Oxford University Press, 1987.
 • Peers , Edgar Allison. Fool of Love. The Life of Ramon Lull . Londres: S. C. M. Press, 1946.
 • Peers , Edgar Allison. Ramon Lull, a Biography . Londres, 1929.
 • Pereira , Michela. The Alchemical Corpus Attributed to Raymond Lull . Londres: The Warburg Institute (University of London), 1989.
 • Taylor , Barry. «Some Complexities of the Exemplum in Ramon Llull's Llibre de les bèsties». The Modern Language Review , núm. 90 (1995), ps. 646-658.
 • Vega , Amador. Ramon Llull and the Secret of Life . Traducció de James W. Heisig. Nova York: The Crossroad Publishing Company, 2003. [Conté fragments de les obres següents: Llibre de contemplació, Llibre del gentil e dels tres savis, Blaquerna, Llibre d'amic e amat, Llibre de meravelles, Arbre de ciència, Desconhort, Cant de Ramon (complet), Ars brevis i Vida coetània (complet)].
 • Yates , Frances. Lull & Bruno. Collected Essays . Londres: Routledge & Kegan Paul, 1982.

En alemany:

 • Friedlein , Roger. Der Dialog bei Ramon Llull. Literarische Gestaltung als apologestische Strategie . Tubinga: Max Niemeyer, 2004.
 • Pindl-Büchel , Theodor. Ramon Lull und die Erkenntnislehre Thomas le Myésiers . Münster: Aschendorff, 1992.
 • Platzeck , Erhard-Wolfram. Raimund Lull, sein Leben, seine Werke, die Grundlagen seines Denkens (Prinzipienlehre). Roma: Bibliotheca Francisca, 1962-1964. 2 v.
 • Pring-Mill , Robert. Der Mikrokosmos Ramon Llulls, Eine Enführung in das mittelalterliche Weltbild . Traducció d'Ulli Roth. Stuttgart: Frommann; Bad Cannstatt: Holzboog, 2001.

En francès:

 • Fragnière , Gabriel. Ramon Llull, ou les premiers jalons d'une Europe tolérante . Brussel·les: Presses Interuniversitaires Européennes, 1995.
 • Llinarès , Armand. Raymond Lulle, philosophe de l'action . París: Press Universitaires de France, 1963.
 • Llinarès , Armand. Raymond Lulle. Le majorquin universel . Palma de Mallorca: Moll, 1983.
 • Sala-Molins , Louis. La philosophie de l'amour chez Raymond Lulle . París: Mouton, 1974.
 • Yates , Frances. Raymond Lulle et Giordano Bruno . Paris: Press Universitaires de France, 1999.
 • Zink, Michel. La subjectivité littéraire. Autour du siècle de saint Louis . París: Presses Universitaires de France, 1985, ps. 248-263.

En italià:

 • Batllori , Miquel. Il Lullismo in Italia. Tentativo di sintesi . Traducció de Francisco José Díaz Marcilla. Roma: Pontificio Ateneo Antonianum, 2004.
 • Eco , Umberto. La ricerca della lingua perfetta . Bari: Laterza, 1993, ps. 61-81.
 • Gayà Estelrich , Jordi. Raimondo Lullo. Una teologia per la missione . Traducció de Domenico Lanfranchi. Milà: Jaca Book, 2002.
 • Pring-Mill , Robert D. F. Il microcosmo lulliano . Traducció de Francesco Treccia i d'Anna Baggiani Cases. Roma: Pontificio Ateneo Antonianum, 2007.
 • Sansone , Giuseppe E. «Ramon Llull narratore». Revista de Filología Española , núm. 43 (1960), ps. 81-96.
Bibliografia recopilada per Xavier Bonillo
Ramon Llull
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Amb el suport de: