Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Ricard Ripoll > Les primaveres

Tifeswin

Salem Zenia

1.Ur zeṭṭet

Ur zeṭṭet tineḥyaf
Ger medden
A d-yas zman yufaf
Lumur ad beddlen
Win igan kra a t-yaf
Igan-is ar t-skanen


2.Tanekra n tuber

Rẓaget tegnit teḥma
d aɣilif i yettifriren
ɣef yirawen n wulawen
Yekkuft-d ugdud yerfa

Imawen gren-d awfa
Idammen yettayzagen
di tuber i d-ẓeggen
Di tuber i ɣlin imelsa

Ay agdud a bu tlufa
Idammen imenza ur qquren
di tuber terniḍ ɣur-sen
Deg waluḍ n idammen i tensa


3.Tanekra

Ara yegguni wayeḍ
Tallit ad a d-nnulfu
Tasuta ad tennufru
Tiɣri a d-terr i tayeḍ

Ayen tugiḍ ad t-tenfeḍ
Agdud i d-yegren unfu
Ad fell-am yerjen ferru
Ayen i nujem a t-naweḍ

Tallit iɛeddan tesfeḍ
Teskew ay din tesru
Deffir-s tayeḍ a d-ternu
Deg waluḍ ay din terkeḍ

Deg waluḍ n idammen i tekkreḍ
Ay amaziɣ ur tettu
Sebded afud ur kennu
Ɣer yixf n tnekra siweḍ


4.S ddaw tili n tmettant

Tikkelt-a meqqret tedyant
tuɣal d ir
yeɛṛeq uxṣim ur t-nessin

Uǧwen-d lhem i tferfant
d amuddir
glan-aɣ-d s twaɣiyin

S ddaw tili n tmettant
i nettidir
nettṛejṛij tirṣaṣin

Tid yeččan deg-neɣ s tawant
imi ur nudir
i wid i d-ṛebbant teḥsiṛin

Usan-d s yisem n Ṛebbi
cerrgen-d abrid ɣer ɣur-wen
ay aggagen

Gren i tmettant irebbi
gezmen-awen ilsawen
Ay inaẓuren

Nerna ɣef lhem ibibbi
n tlufa nnwen
ay imcumen

Ibeqqes-d usirem yebbi
tgezrem ulawen
a yir inselmen

Ma nsan deg igenni yetran
wi ara iwansen tiziri
Ma qquṛen ijeǧǧigen
d acu ara d-iger wewri
Ma kersen wulawen
i ten-izedɣen d aniri
Igḍaḍ ma ttwarzen
a d-yeɣli wumri
Inaẓuren ma nɣan-ten
wi ara ɣ-d-yecnun tayri ?


5.Neqqen s Ṛebbi

Ass-nni n leḥzen
i yudrent wallen
i ṛɣan wulawen
i nekwfeṛ nergem
Nergem Ṛebbi

Ass-nni n yir tignaw
i d-yeɣli ccalwaw
i neḥḍem nekkaw
ẓeqqfen imeṭṭawen
Nesken Ṛebbi

Ass-nni n wuzzu n tasa
i teɣli tlaba nelsa
i yitran nensa
gezmen wulawen
Nwekkel Ṛebbi

Ass-nni n tilla
i d-nban nella
abrid uɣen ala
s yes-s i neqqen
Neqqen s Ṛebbi


6.Iman n uferteṭṭu

Iman n uferteṭṭu
ur s-gan tilas
yal tajeǧǧigt d ayla ines

Itemmeɣ iteddu
ur t-ḥazen leḥbas
yal aɣlan yedda ɣur-s

Ul ines itettu
ussan n tillas
ur yessin ir d usekres

Tayri nni d-yuru
tegma yessarem-as
tennegza ur tbeqqes

Iman n uferteṭṭu
yuksanen aɛessas
tilelli d tudert ines

Di tayri iteẓẓu
mmugren-t s tkerkas
di yir tallit yexnunes

Yeẓẓel am uɣeddu
rsent ɣer tama-s
tafriwin-is yeftutes


7.Terram i Ṛebbi taqlaṭ

Terram amdan d aɣerrus
deg imi-s teẓẓam tablaṭ

Talwit yid-wen ur tettrus
asirem ibeddel tamaṭ

Tasa temɣi d akermus
tudert tebded di ssiraṭ

Tegrem dunnit deg wemmus
terram i Ṛebbi taqlaṭ


8.Temẓi-nneɣ d acu-tt ?

Deg irebbi amellaẓu
i nella nesgurduy
Di tzeqqa yezdeɣ waḍu
i neṛwa aɣelluy
Nettmurud deg wabbu
aṣubbu alluy

Temẓi-nneɣ d acu-tt ?

Nemmuger yir ussan
nezmeḍ arkasen
Leɛtab ɣef yeɣsan
tuyat iɛekfen
Udmawen ulwan
am iwessaren

Temẓi-nneɣ d acu-tt ?

D ajeǧǧig n magriṭij
nemmuger-itt s wurar
Temẓi deg-neɣ tettfeǧǧiǧ
mi negma nufrar
Tedder tudert n yirrij
neɣli-d s inurar

Temẓi-nneɣ d acu-tt ?

Ay ixf-iw yettimlulen
Mmel-iyi ad ẓreɣ
Ma am nekk teḍra d yemdanen
Neɣ ttwaḥazeɣ
Temẓi-nni cennun medden
Nekk urǧin tt-ssineɣ


9.Muqleɣ ɣer deffir

Muqleɣ ɣer deffir
Tiṭ-iw turw-d imeṭṭi
Tudert-iw d ajrir
Ussan deg-i d aqeṭṭi
Nettader nettifrir
Mi tt-greɣ tini-d xaṭi


10.Tilelli nettidir yes-s

Ay ajeǧǧig ifires
Yeddem waḍu d asawen
Akka i tḍerru yid-s
Wuḍliq n wafriwen
Tilelli deg wul tres
Tin yesrurden imnayen
Tilelli nettidir yes-s
Mi tt-netteḍ deg yedmaren
Yettwarez mi s-tettwakkes
Taneffut tuffeg d infiḍen


11.Mi ɣ-yengeḍ wurrif

Mi ɣ-yengeḍ wurrif
Nettkukru
Ɣef ubrid nettinif
Nteddu
Di tuzzya unifif
Ur ntettu
Yis-k nettifif
Nfessu
Akken i nger asurif
Ay asefru!


12.Gurrɛeɣ-d

Gurrɛeɣ-d
Di tmurt-a
Tuɣal-i d lḥebs

Greɣ-d
Nnehta
Iḥbes-iyi nnefs

Susfeɣ-d
Lmerta
Yedda-d wul-iw deg-s


13.S ani ?

Aql-aɣ la nettduḥ
Ur d yiwet i d-nettmenni
Leɛmer d amecṭuḥ
Ul yezga yennuɣni
Yezga d amejruḥ
Ger iɣilifen isenni
A t-a iḍaq rruḥ
Ur d yiwet a tt-id-nini
Rwaḥ nebɣa a nruḥ
Abrid ur iban s ani


14.Ad ddreɣ kan d ilelli

Wi cqa ma qqimeɣ di laẓ
Wi cqa ma ččiɣ tuga
i ubeḥri d tili

Wi cqa ma ssiɣ aleẓẓaẓ
Wi cqa ma gneɣ ɣef tmurt
dleɣ igenni

Wi cqa ma ṛwiɣ tingaẓ
Wi cqa ma ddiɣ d aɛari
neɣ fell-i tneggi

Wi cqa ma zedɣeɣ tiẓgi
Wi cqa ma dduriɣ iẓra
ad ddreɣ kan d ilelli!


15.Tudert-iw

Asmi ur telliḍ ger wallen-iw
ur ɣur-s tudert azal
iṭij d aḥbul
tayri d awal kan
ijeǧǧigen d asaɣur

Tegreḍ-d deg rebbi n tasa-w
tessemɣiḍ-d tifeswin
tgiḍ anamek i tafukt
tayri tuɣal d asefru
kemmini d tudert


16.Qqleɣ d aẓru

Qqleɣ d aẓru
i rregmat
Qqleɣ d asif
i tsusaf
Qqleɣ d aɣṛab
i teɣṛit
Qqleɣ d icifeḍ
i usemmiḍ
Qqleɣ d uzzal
i weẓɣal
Qqleɣ d lebḥer
i wurfan
Qqleɣ d ameslub
fell-am

Translated by Ricard Ripoll
With the support of: