Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Gabriel Ferrater > Estudis sobre Ferrater traductor

Estudis sobre Ferrater traductor

Cabré, Maria Ángeles, «La operación de traducir» a Gabriel Ferrater. Barcelona: Ediciones Omega, 2002 (Vidas Literarias), p. 214-228.

CALAFAT, Caterina; PÉREZ i PINYA, Joan Manuel. «Gabriel Ferrater i les primeres traduccions hispanes de Gottfried Benn» [Ponència llegida a la International Conference del Centre for Catalan Studies de la Queen Mary University, a Londres, el 2-3 de juliol del 2009]

COROMINAS i CALDERS, Diana. Anàlisi de la traducció de l’enuig i la ironia a les versions catalana i castellana de l’obra Unkenrufe de Günter Grass: Una aproximació a les divergències d’intensitat; Treball/projecte de fi de màster de recerca Estudis de Traducció: Estratègies i Procediments dirigit per Pilar Estelrich i Mercè Tricàs. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Filologia, 2007.

FÀBREGAS, Xavier. «Notes introductòries a les traduccions catalanes de Shakespeare» a Miscel·lània Aramon i Serra (Estudis de Llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el setantè aniversari), I. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1979 (Estudis Universitaris Catalans; XXIII), p. 181-204.

OLIVA, Salvador. «Shakespeare en catalán: problemas y soluciones [fragments 1993» a PUJOL, Dídac. Traduir Shakespeare: Les reflexions dels traductors catalans. Lleida: Editorial Punctum & Trilcat, 2007 ( Col·lecció Quaderns; 3). [esp. p. 146-149] [Reproduït de GONZÁLEZ FERNÁNDEZ de SEVILLA, José Manuel (ed.). Shakespeare en España. Crítica, traducciones y representaciones. Alacant: Universidad de Alicante / Saragossa. Libros Pórtico, 1993, pàgs. 199-202, 209 i 210-215.]

UDINA,Dolors. «Gabriel Ferrater, traductor».[Ponència llegida a la International Conference del Centre for Catalan Studies de la Queen Mary University, a Londres, el 2-3 de juliol del 2009]

Bibliografia recopilada per Joan Manuel Pérez i Pinya
With the support of: