Facebook Twitter
Cover > Catalan Translation Dictionary > Literatura religiosa i devocional medieval
Literatura religiosa i devocional medieval (s. xiii-xv). La quantitat de literatura religiosa traduïda anònimament al català entre els segles xiii i xv és enorme, poc estudiada i escassament editada. Aquí tan sols en podem esmentar les fites més importants. A part dels homiliaris (com ara les Homilies d’Organyà#), les versions més antigues són de la segona meitat del segle xiii: els Diàlegs (i, si és obra del mateix traductor, els Moralia in Job) de Sant Gregori, i la Legenda aurea, més coneguda com el Flos sanctorum, de Jacopo da Varazze, o, segons la traducció, les Vides de sants rosselloneses#de Jacobus de Voragine; traduïdes possiblement al Rosselló, se n’han conservat disset manuscrits (no tots amb el text complet) i van ser difoses per la impremta a partir de 1494. Durant el segle següent, destaquen les traduccions de literatura devocional, com per exemple les d’obres atribuïdes a sant Agustí (Soliloquia animae ad Deum i Speculum peccatoris), a sant Bonaventura (les Meditationes vitae Christi o el Stimulus amoris de Jaume de Milà, en dues traduccions diferents) i a sant Bernat (Liber de passione Christi, d’Otger de Locedio, Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis, De meditatione passionis Christi per septem diei horas libellus, també atribuït a Beda i a sant Bonaventura); d’altres obres d’autors espirituals també foren catalanitzades: el De triplici via ad sapientiam d’Hug de Balma, l’Excitatorium mentis ad Deum de Bernat Oliver, l’Speculum Ecclesiae d’Hug de Saint-Cher, la part del Monotessaron de Jean Gerson corresponent a la passió de Crist, o les obres de Domenico Cavalca, traduïdes per Pere Busquets#. Algunes d’aquestes traduccions (les Meditationes), i d’altres de noves (el Kempis traduït per Miquel Peres# o el Cartoixà de Joan Roís de Corella#), es van difondre per mitjà de la impremta. La literatura espiritual aporta versions de les Revelacions de santa Elisabet i de santa Àngela de Foligno. Al seu torn, la literatura penitencial disposa dels millors exemples en la traducció del De miseria humanae conditionis d’Innocenci III. Es tradueixen també epístoles apòcrifes relacionades amb la figura de Jesucrist: dues versions de l’Epístola caiguda del cel, cartes de Publi Lèntul i de Ponç Pilat. En l’àmbit de les regles monàstiques, es conserven diverses versions de la Regla de sant Benet (una de les quals, d’Arnau d’Alfarràs#) i de les regles d’altres ordes religiosos, com santa Clara, l’Hospital i el Temple. Mereix una menció especial la literatura de visions i viatges al més enllà. A les versions del Purgatori de sant Patrici de Ramon Ros# i de Ramon de Perellós#, s’hi han d’afegir les tres traduccions diferents de la Visió de Tnugdal atribuïda a frater Marcus, la Visió de Trictelm extreta de la Historia ecclesiastica gentis Anglorum de Beda, l’Aparició de l’esperit de Guido del Corvo de Joan Gobi i la Visió de Lluís d’Auxerre de Taddeo de’Gualandi [Josep Pujol]
ALBAREDA, Anselm M.. “Textos catalans de la Regla de sant Benet”. A: Catalonia Monastica. Recull de documents i estudis referents a monestirs catalans. Montserrat: Monestir de Montserrat, 1929, p. 9- 109.
ALEGRE URGELL, Montserrat. Diàlegs de sant Gregori. Transcripció de la versió catalana de 1340. Barcelona: PAM, 2006.
ALTURO I PERUCHO, Jesús. “Fragment d'una traducció catalana medieval dels Moralia in Iob de sant Gregori el Gran”. Faventia 7 (1985), p. 35-51.
ARAMON I SERRA, Ramon. “Dos textos versificats en català de La carta tramesa del cel”. Estudis Universitaris Catalans 14 (1929), p. 279-298.
BERTINI, Giovanni M. . “I Soliloquia e lo Speculum peccatoris dello Pseudo Agostino in catalano”. A: Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Barcelona: IEC, 1936, vol. II, p. 233-263.
Contemplació de la passió de Nostre Senyor Jesucrist. Ed. d’Albert Hauf. Barcelona: Edicions del Mall, 1982.
MINERVINI, Vincenzo. Il Libre del plant de l’hom. Versione catalana del Liber de miseria humane conditionis di Lotario Diacono. Fasano di Brindisi: Schena, 1996.
MIQUEL I PLANAS, Ramon. Llegendes de l’altra vida. Barcelona: Biblioteca Catalana, 1914.
OLIGER, Livarius. “Revelacions de Santa Elisabeth (Texte català inèdit del segle XVè)”. Estudis Franciscans, 38 (1926), p. 341-355.
OLIVER, Bernat. Excitatori de la pensa a Déu. Ed. de Pere Bohigas. Barcelona: Barcino, 1929.
SANT GREGORI. Diàlegs. Ed. de Jaume de Bofarull i Amadeu-J. Soberanas. Barcelona: Barcino, 1931 i 1968.
Vides de sants rosselloneses. Text català del segle XIII. Ed. de Charlotte Maneikis Kniazzeh i Edward J. Neugaard. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1977.
BERTINI, Giovanni M. . “I Soliloquia e lo Speculum peccatoris dello Pseudo Agostino in catalano”. A: Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Barcelona: IEC, 1936, vol. II, p. 233-263.
BOHIGAS, Pere. “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. xix”. Analecta Sacra Tarraconensia 28 (1955), p. 355-368.
CASAS, Montserrat. “Algunes consideracions sobre les traduccions catalanes del Llibre de les revelacions d’Àngela de Foligno (segle XV)”. Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia 25 (2003-2004), p. 461-481.
FERRER, Montserrat. “Notes on the Catalan Translations of Devotional Literature with Special Reference to the Epistle of Lentulus to the Senate of Rome”. A: Barry Taylor i Alejandro Coroleu (eds.). Humanism and Christian Letters in Early Modern Iberia (1480-1630). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010, p. 47-60.
HAUF, Albert. D’Eiximenis a sor Isabel de Villena. Aportació a l’estudi de la nostra cultura medieval. Barcelona: IFV / PAM, 1990.
ROMERO, Diego. “La traducción valenciana de las Meditationes Vitae Christi del cartujano Ludolfo de Sajonia. Las primeras ediciones valencianas impresas”. Quaderns de Filologia. Estudis Literaris 8 (2003), p. 299-314.
WITTLIN, Curt J. . “La traducció catalana del Speculum Ecclesiae d’Hug de Saint-Cher, impresa a Càller l’any 1493”. A: Paolo Maninchedda (ed.). La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo.Càller: CUEC, 1998, vol. 1, p. 447-461.
With the support of: