Facebook Twitter
Accueil > Diccionari de la traducció catalana > Lancelot-Graal (Vulgata artúrica)
Lancelot-Graal (Vulgata artúrica) (s. xiv). Es conserven dos fragments de manuscrits que contenen una traducció del Lancelot en prosa, primera part del cicle Lancelot-Graal o Vulgata artúrica. La traducció és amb seguretat anterior al 1362, i alguns estudiosos han suggerit dates més reculades (abans del 1339). La versió catalana de la Queste del Saint Graal (Història del Sant Graal), segona part del cicle Lancelot-Graal, fou duta a terme segurament a mitjan segle xiv i es conserva en un únic manuscrit copiat el 1380 per G. Reixac#, al qual li ha estat atribuïda també l’autoria de la traducció. A part d’algunes característiques lingüístiques pròpies del manuscrit, en destaquen, d’aquesta darrera versió, la tendència a la simplificació estilística i retòrica de l’original i una decidida intervenció del traductor que reorienta l’espiritualitat del text original, d’arrel cistercenca, en una direcció clarament franciscana. [Josep Pujol]
BOHIGAS, Pere. “Un nou fragment del Lançalot català”. Estudis Romànics 10 (1962), p. 179–187.
La versione catalana della Inchiesta del San Graal. Ed. Vincenzo Crescini i Venanzio Todesco. Barcelona: IEC, 1917.
RUBIÓ I LLUCH, Antoni. “Noticia de dos manuscrits d’un Lançalot catalá”. Revista de Bibliografia Catalana 6 (1903), 5-25.
ADROHER, Miquel. “La Stòria del Sant Grasal, version franciscaine de la Queste del Saint Graal”. Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona50 (2006), p. 77-119.
BOHIGAS, Pere. 1961. “La Matière de Bretagne en Catalogne”. Bulletin Bibliographique de la Société Internationale Arthurienne 13 (1961), p. 81-98.
BRUMMER, Rudolf. “Algunes notes sobre la versió catalana gairebé oblidada de la Queste del Saint Graal. A: Antoni Ferrando i Albert G. Hauf (eds.). Miscel·lània Joan Fuster.Barcelona: PAM, 1989, vol. I, p. 27-36.
MARTINES, Vicent. “La versión catalana de La queste del Saint Graal (16 de mayo de 1380)”. A: Reflexiones sobre la traducción. Actas del Primer Encuentro Interdisciplinar “Teoría y Práctica de la Traducción”. Ed. de Luis Charlo Brea. Cadis: Universidad de Cádiz, 1994, p. 379-389.
Avec le soutien de: