Facebook Twitter
Sant Adrià màrtir (1829).Traducció anònima, conservada manuscrita, de la tragèdia en francès de Jean Galbert de Campistron (Tolosa, 1656-1723), escrita en 1690. La versió és en vers, en ortografia etimològica i en una llengua supradialectal; els trets rossellonesos hi són molt escassos. Tot i l’època ben tardana d’aquesta traducció respecte al Tractat dels Pirineus (1649) i que l’original és francès, el drama conté força més castellanismes que no pas gal·licismes. Alguns d’aquests gal·licismes transparenten l’original en el lèxic o en trets propis de l’ortografia francesa, com les consonants dobles. [Josep Gallart i Bau]
Sant Adria martyr. Perpinyà: Biblioteca Municipal de Perpinyà, ms. 125, 1829.
Amb el suport de: