Facebook Twitter
Salvà, Guillem (s. xiv). Cirurgià, segurament, va llicenciar-se en medicina a la universitat de Montpeller. L’any 1329 va dedicar a l’infant Ramon Berenguer, comte de Prades, la traducció catalana de la Chirurgia parva de Lanfranc de Milà, començada a instància “de dos cars amics” que li sol·licitaven un tractat quirúrgic necessari i pràctic per la concisió. En el pròleg justifica la utilitat del tractat, que s’acompanya de comentaris i de materials extrets d’una altra obra de Lanfranc (la Chirurgia magna). [Josep Pujol]
CIFUENTES I COMAMALA, Lluís. La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Barcelona / Palma: UB / UIB, 2001, p. 61, 65-70 i 131-132.
Amb el suport de: