Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Saclota, Francesc Ponç
Saclota, Francesc Ponç (s. xiv). Atestat documentalment en 1382 com a traductor de l’Alcorà per a Pere III. [Josep Pujol]
RUBIÓ I LLUCH, Antoni. Documents per l’història de la cultura catalana mig-eval. Barcelona: IEC, 1908-1921, vol. I, p. 305-306.
Amb el suport de: