Facebook Twitter
Roca i Cupull, Josep (Barcelona, 1869-1910). Membre del grup de L’Avençi col·la­bo­ra­dor de Pompeu Fabra­ en la reforma lingüística. Com a traductor, publicà poemes i pro­ses cur­­­tes d’autors com ara Baudelaire o Villiers de l’Isle-Adam a Catalònia i El Poble Català, i posà en la nostra llengua L’avar de Molière, Joan Gabriel Borkman d’Ibsen —pro­ba­ble­ment, a partir d’una versió francesa— i Maximes de La Rochefoucauld. Totes tres obres apare­gue­ren a la «Biblioteca Popu­lar de L’Avenç» entre el 1903 i el 1906, i les dues primeres foren es­­tre­nades el 1903 pel Teatre Íntim d’Adrià Gual­. Sembla que deixà una copiosa col·lec­ció d’adagis i màximes po­pu­lars recollits al llarg de tota la vida i que encara féu altres tra­duc­cions que no ar­ri­­baren a im­­pri­mir-se o que s’han perdut, com és el cas de les versions que cons­­ten al Fons Rull de la Bi­blioteca de Catalunya: Una visita, d’Edvard Brandes, estrenada al teatre Romea el 1905, i tres peces de Maeterlink: L’interior, Els cecs, estrenada la temporada 1900-1901, i La princesa Malena, que segons Francesc Curet (Història del teatre català, 1967) havia de ser representada al teatre Olimpo el 1896.El Poble Català encara en reportava d’altres: Hedda Gabler, d’Ibsen, i alguns contes d’Edgar Allan Poe i de Villiers de l’Isle-Adam. El 1910 la premsa es feia ressò de la mort de Roca i Cupull, del qual hom des­ta­ca­va l’en­­tu­sias­me amb què coo­pe­rava amb em­pre­ses culturals, alho­ra que se’l con­si­de­rava com un tra­ductor pul­cre, conscienciós i fidel. Tam­­­bé Adrià Gual, en les seves me­mòries Mitja vida de teatre (1960), lloava les seves traduccions i en lamentava la mort pre­ma­tu­ra, que estroncà la prometedora carrera d’un «mitjancer en­tre les grans obres teatrals d’Europa i nosaltres». [Judit Fontcuberta]
MOLIÈRE. L’avar. Barcelona: 1903. (BPA, 8)
IBSEN, Enric. Joan Gabriel Borkman. Barcelona: 1904. (BPA, 19)
LA ROCHEFOUCAULD. Maximes. Barcelona: 1906. (BPA, 63)
Amb el suport de: