Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Ribes de Vilar, Miquel
Ribes de Vilar, Miquel (Tuïr, 1731 – Sant Cugat del Vallès, 1799). Autor teatral, monjo de Sant Miquel de Cuixà i professor de la Universitat de Perpinyà. Hagué d’exiliar-se a Sant Cugat del Vallès el 1793 per la persecució de la Convenció als clergues refractaris. Se li han atribuït, amb poc fonament, dues obres dramàtiques de tema religiós. Pel que fa a les traduccions, se li assigna l’autoria (discutida per Carbonell), de les següents: Athalia i Esther,de Racine, i Polyeucte, de Corneille, avui perduda. Athalia fou traduïda el 1774 i no s’imprimí fins al 1912, atès que se n’havia perdut el manuscrit. En el del 1788 s’esmenta que la traducció d’Athalia es dugué a terme per contribuir a la construcció de l’església parroquial de Tuïr. La peça fou representada el mateix 1788. En la versió d’Esther, se saltà la traducció del pròleg i introduí tres personatges nous: Thamar, Sara i Rachel. La llengua d’Athaliai d’Estherpresenta característiques similars: és supradialectal, amb pocs rossellonismes (hi llegim “sovint” i “menyspreat” i no “soviny” i “mespressat”), pocs gal·licismes i algun castellanisme (“socorro, tímidos, feròs, afeats, derramaran, quissá, colmo, carits...”). Les traduccions Athalia i Estherconfrontades als originals adés conserven el ritme dels alexandrins clàssics i la precisió dels termes, adés refan els versos racinians d’una manera completa (Serra-Baldó) i n’hi afegeixen força de propis (Brachfeld). Aquestes traduccions se situen en el punt decisiu en què s’adapta al català l’esperit i les normes del teatre clàssic francès, fet que obre la nostra literatura als corrents estètics i ideològics del neoclassicisme. [Josep Gallart i Bau]
RACINE, Joan. Esther. Tragedia santa. Tuhir: Guillem Agel, [1792].
RACINE, Joan. Athalia. Perpinyà: Imp. Catalana d’en J. Comet, 1912.
BRACHFELD, Olivier. “Les traduccions catalanes de Racine”. Revue de Littérature Comparée XIII (1932), p. 595-601.
CARBONELL, Jordi. “Dues traduccions rosselloneses setcentistes de la Zaïra de Voltaire”. Estudis Romànics XI (1962), p. 161-170.
PONS, Joseph-Sébastien. La littérature catalane en Roussillon au XVIIe et au XVIIIe siècle. Tolosa: Privat / París: Didier, 1929, p. 348-349.
PRATS, Modest. “Traduccions de Racine rosselloneses”. A: Engrunes i retalls. Escrits de llengua i de cultura catalanes. Girona: CCG Edicions, 2009, p. 243-265.
SERRA-BALDÓ, Alfons. “Miquel Ribes. Traductor de Racine”. Revista de Catalunya 92 (1940), p. 213-219.
VILA, Pep. “En el bicentenari de la mort de Miquel Ribes, traductor de Racine”. Revista de Catalunya 146 (1999), p. 140-148.
Amb el suport de: