Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Raventós i Domènech, Manuel
Raventós i Domènech, Manuel (Sant Sadurní d’Anoia, 1862 – Barcelona, 1930). Es­crip­tor i periodista. Tècnic agrò­­­nom deprofessió, fundador de l’empresa Raventós i Codorniu, participà activament en la vida política i social del seu temps, promogué múltiples iniciatives en defensa dels treballadors de la terra iredactà una gran quantitat de lli­bres, opus­cles i articles de premsa sobre temes agrícoles, econòmics, jurí­dics i so­cials. En el terreny literari, es­criví poesies iels dos volums de glosses Flors i violes, i col·la­­borà en algunes publicacions com ara Universitat Catalana. A més traduir dos poemes de Goethe i l’e­pi­grama del drama Sakúntala de Kalidasa per a l’Almanac dels Noucentistes(1911), féu traduccions per a La Revista i Empori, i és autor de la ver­sió de Treball d’a­mor endebades de la «Biblioteca Popular dels Grans Mestres», editada el 1908 dins les Obres Completes de William Shakespeare. Ra­mon Esquerra­, tot i lamentar el canvi del nom d’alguns per­so­­nat­ges, re­mar­ca­­va l’encert de la traducció de les cançons d’hivern i d’es­tiu amb què acaba aquesta peça. L’única obra de temàtica social que Raventós posà en català, Economia política de John Sydney Chapman, sortí a llum el 1920, el mateix any que ver­sio­nà una altra peça dra­mà­tica, Goetz de Berlichingen de Goethe, amb la inten­ció d’aprofundir la conei­xença de l’autor, segons que confessava al pre­faci. Aquestinterès pel romanticisme ale­many també es fa palès en la introducció que com­pon­gué per encapçalar Enric d’Ofterdingen de Novalis, en la versió de Joan Maragall­ (1931). [Judit Fontcuberta]
SHAKESPEARE, W.. Treball d’amor endebades. Barcelona: E. Domenech, 1908.
CHAPMAN, John Sydney. Economia política. Barcelona: Editorial Catalana, 1920.
GOETHE. Goetz de Berlichingen. Barcelona: Editorial Catalana, [1920].
ESQUERRA, Ramon. Shakespeare a Catalunya. Barcelona: GC / Publicacions de la Institució del Teatre, 1937.
Amb el suport de: