Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Calbo i Caldés, Pasqual
Calbo i Caldés, Pasqual (Maó, 1752-1817). Pintor i pedagog. Estudià belles arts a Venècia, i a Roma com a becari de l'Im­peri, entre 1770 i 1779. Gaudí del favor de Maria Teresa d'Àus­tria i en especial de la protecció i l'afecte del seu primer ministre, el príncep Wenzel Anton von Kau­nitz. El 1779 fou nomenat pintor de cambra de la cort, a Viena. Un trastorn afectiu o algun problema professional va inter­rompre la seva carrera ascen­dent i el va fer tornar a Menor­ca aquell mateix any. El 1787 marxà a Amèrica (a Cuba i potser a Santo Domingo i a Nova Or­leans) i tornà defini­tiva­ment a Menorca el 1790, on s'establí com a professor d'arts i oficis. La seva obra com a traductor al català possiblement només es pot comparar, a l'època, a la d'Antoni Febrer i Cardona i Vicenç Albertí, també menor­quins. Políglota, dominava l'ita­lià, el francès, l'alemany, el castellà i coneixia l'anglès. Entre 1790 i 1812, probable­ment, tra­duí, es­criví o reelaborà, a partir de textos en altres llengües, disset monografies cien­tifico­tècniques i didàc­tiques, de les quals no es conei­xen les obres originals fora d'un cas. Aquests tractats con­for­men segura­ment el corpus més nombrós i variat de català tècnic i científic de l'Edat Moderna, i Calbo els degué concebre com a suport de les seves en­senyan­ces o bé per a la il×lustració de les classes popu­lars. Conservats al Museu de Menorca en un volum manus­crit de mig miler de fulls, romanen inè­dits. Segons la des­cripció que en va donar Hernán­dez Sanz, són els se­güents: De les frac­cions decimals, De les propor­cions, D’àlgebra, Dels loga­rit­mes, Tractat de geometria, Regles geomè­tri­ques, Dels sòlids, Aplica­ció de l’àlgebra a la geome­tria, Tractat de tri­gono­metria rec­tilínia, Trigonometria es­fèrica, Física ex­perimen­tal i mate­màti­ca, Tractat de l’es­tàtica i de la hidros­tàtica, Rellotges de sol, Tractat de pers­pectiva (el més ampliat per Calbo), Tractat d’ar­quitec­tura civil (basat, segons que sembla, en el conegut tractat Regola delli cinque ordini dell'architet­tura(1562) de Giacomo da Vignola), Tractat de l’ar­quitetura mili­tar i Tractat de construcció naval. [Vicent de Melchor]
CALBO, Pasqual. Obras didacticas. Maó: Museu de Menorca, [s.a.].
BOVER, Joaquín María. Biblioteca de escritores baleares. Vol. 1. Palma: Impr. per P. J. Gelabert, 1868, p. 140-141.
HERNÁNDEZ SANZ, Francisco. "Noticia biográfi­ca de los menorquines ilus­tres Pedro Quadrado y Henrich y Pascual Calbo y Caldés" i "Estudio sobre las obras didácticas de Pascual Calbo y Caldés". Revista de Menorca 16 (1912), p. 7-13 i 361-386.
HERNÁNDEZ SANZ, Francisco. "Sobre la vida y las obras de Pascual Calbo". Revista de Menorca 20 (1925), p. 33-59.
SINTES Y DE OLIVAR, María. Pascual Calbo Caldés. Un pintor menor­quín en la Europa ilustrada. Palma: Caja de Baleares "Sa Nostra", 1987.
VIDAL HERNÀNDEZ, Josep Miquel (dir.). Pascual Calbo, la pintura cos­mopolita del XVIII. Maó: Ajuntament de Maó, 1986.
Amb el suport de: